Sẽ có sàn giao dịch BĐS trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước

Sẽ có sàn giao dịch BĐS trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước

Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực BĐS cấp tỉnh được thành lập sàn giao dịch BĐS như một đơn vị sự nghiệp.

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản.

Ngoài một số quy định hiện hành về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản như: Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản để hoạt động; 

Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật;Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. 

Theo dự thảo luật sửa đổi, Sàn giao dịch bất động sản không được tham gia đầu tư, mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà chỉ được làm trung gian để thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền của chủ đầu tư và hưởng phí giao dịch qua sàn theo quy định của Luật này.

Đặc biệt, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản cấp tỉnh được thành lập sàn giao dịch bất động sản như một đơn vị sự nghiệp có thu để vừa kinh doanh dịch vụ bất động sản vừa phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Bên cạnh đó, Dự thảo đã bỏ quy định ”Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản để bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi của các bên. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật này”.